វីដេអូ

KooFex Touching Senseing Grip Start បញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនសម្ងួតសក់ BLDC ដែលមានល្បឿនលឿន

KooFex 9000RPM Full Metal Foil Shaver Shaver Men's Razor

KOOFEX ឧបករណ៍កាត់សក់ខ្មៅ Graphite Blades BLDC

KooFex All Metal Graphite Blade BLDC Barber Trimmer

KooFex 2023 ម៉ាស៊ីនសម្ងួតសក់គ្មានច្រាសពហុមុខងារថ្មី។

KooFex 2023 ម៉ាស៊ីនកាត់សក់គ្មានច្រាសម៉ូតូថ្មី

KooFex 2023 ម៉ាស៊ីនកាត់សក់គ្មានច្រាសម៉ូតូថ្មី